O nas

Sklep internetowy MajsterOnline.pl oferuje szeroki asortyment profesjonalnych i oryginalnych elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, narzędzi warsztatowych, zarówno dla amatorów majsterkowania jak i profesjonalistów. Wszystkie urządzenia posiadają gwarancję producenta oraz dostarczane są w wyznaczone w zamówieniu miejsce.

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez MAJSTER JOANNA BERNAT, dalej MAJSTER, na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. MAJSTER świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówień złożonych od dnia 1 czerwca 2015 roku.

 

SŁOWNIK

4. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

4.1. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

4.2. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4.3. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,

4.4. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z póz. zm.),

4.5. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.)

4.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),

4.7. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

4.8. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

4.9. Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

4.10. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

4.11. Prawo autorskie – Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4.12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.13. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

4.14. MAJSTER JOANNA BERNAT z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Raczkowskiej 151, NIP: 844-212-58-66, REGON: 200065750,

4.15. Sklep – serwis internowany www.majsteronline.pl należy do firmy MAJSTER,

4.16. Stały klient – Użytkownik, któremu MAJSTER przyznał status Stałego klienta,

4.17. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie,

4.18. Usługa – usługi świadczone przez MAJSTER na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,

4.19. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 tj.),

4.20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.)

4.21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),

4.22. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,

4.23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

6. Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem strony www.majsteronline.pl w sposób anonimowy.

7. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.

8. Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.

9. Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika.

10. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.

11. Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”:

12. „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności sklepu www.majsteronline.pl”.

13. „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez MAJSTER zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). MAJSTER informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”

14. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

15. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta jest wysyłana przez www.majsteronline.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.

16. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

17. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.

18. W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

19. W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.

20. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez MAJSTER w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w www.majsteronline.pl, sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów.

21. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

22. Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną www.majsteronline.pl stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. MAJSTER nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i nie jest związana Kodeksami dobrych praktyk uchwalanymi przez te organizację.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

JAK KUPOWAĆ - szczegółowa instrukcja:

23. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę "DODAJ DO KOSZYKA"

24. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.

24.1. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka lub

kliknąć ikonkę „KONTYNUUJ ZAKUPY”

25. Po wejściu na stronę koszyka, pojawi się ikona „TWOJE DANE” wtedy należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

26. Klient ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów: tzw. "szybkie zakupy", niewymagające logowania, albo zakupy z logowaniem, dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu internetowego majsteronline.pl

27. Po wprowadzeniu danych adresowych w ikonie „TWOJE DANE” należy kliknąć ikonkę "PODSUMOWANIE".

28. W przypadku wybrania płatności "Zapłać przy odbiorze" należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".

29.W przypadku wybrania płatności "Płacę z PayU.pl" należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard) i następnie kliknąć ikonkę "ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY".

30. Uwaga: W przypadku wybrania, jako formy płatności za towar "Płacę z PayU.pl", dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu PayU.pl) w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia zamówienia (przy czym przez dzień roboczy w niniejszym regulaminie rozumie się każdorazowo każdy dzień tygodnia liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy), zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu płatności w "Płacę z PayU.pl" należy kliknąć ikonę "REZYGNUJ", a następnie wybrać opcję "ZAPŁAĆ PONOWNIE".

31. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

32. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

33. Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

33a. Oferty promocyjne nie łączą się z innymi promocjami, w tym "Darmowa dostawa od 99 zł", "Negocjuj cenę" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

34. Firma MAJSTER umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

- przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za

za pośrednictwem poczty elektronicznej

- płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

- płatność on-line (szybki przelew)

- płatność PayU

- płatność ratalna Santander

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

35. Użytkownik, będący osobą fizyczną, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn. Użytkownik nie będącym konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22 (1) k.c. tj. firmom, szkołom, fundacjom, stowarzyszeniom itp. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Istnieje możliwość wymiany na inny towar o tej samej wartości po wcześniejszym jej uzgodnieniu z MajsterOnline.pl. Koszt wymiany spoczywa na Kliencie.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

 

36. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i wysłania dokumentu do firmy Majster przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

 

37. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.majsteronline.pl oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.

(Pobierz plik w pdf Odstąpienie od Umowy)

 

39. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 38 wystarczy wysłanie do MAJSTER oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

40. MAJSTER poinformuje użytkownika o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony na stronie www.majsteronline.pl.

 

41. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

42. MAJSTER jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie max 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy oraz po otrzymaniu zwracanego towaru.

 

43. MAJSTER zastrzega, że koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

 

44. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

45. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient sam wysyła towar do MAJSTER.

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (faktura, paragon). Zwrot towaru następuje na adres: MAJSTER, 16-400 Suwałki, ul. Raczkowska 151.

 

46. Elektroniczny formularz zwrotu jest dostępny na stronie www.majsteronline.pl.

 

47. Warunkiem wysłania kuriera po odbiór zwracanego Towaru, w razie odstąpienia Użytkownika od umowy, jest weryfikacja przez MAJSTER otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI
TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

 

48. MAJSTER nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

 

49. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

 

50. Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.

 

51. Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec MAJSTER roszczeń z tytułu rękojmi.

 

52. W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do MAJSTER za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@majsteronline.pl lub w formie pisemnej MAJSTER , 16-400 Suwałki, ul. Raczkowska 151.

 

53. Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne od MAJSTER.

 

54. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.

 

55. Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli MAJSTER niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez MAJSTER, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez MAJSTER.

 

56. MAJSTER może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie MAJSTER.

 

57. Jeżeli MAJSTER, otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

58. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

 

59. Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: MAJSTER  JOANNA BERNAT, 16-400 Suwałki, ul. Raczkowska 151.

 

60. Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowania rzeczy ponosi MAJSTER.

 

61. Użytkownik wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi wymagające zwrotu Towaru do MAJSTER może dokonać tego bez ponoszenia kosztów poprzez skorzystanie z elektronicznego formularza zwrotu.

 

 

AWARIE

62. MAJSTER zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

 

63. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

 

 

DANE OSOBOWE

 

64. MAJSTER zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

65. Użytkownik podczas Rejestracji może oświadczyć, że:

- wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na przetwarzanie przez MAJSTER danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji Konta lub później w czasie aktualizacji danych tam zawartych,

- wyraża zgodę na przekazanie przez MAJSTER danych podanych podczas rejestracji osobom trzecim, których siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje się na terenie Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.

 

66. Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

67. Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania Usługi przez MAJSTER.

 

68. Administratorem danych osobowych jest MAJSTER.

 

69. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie Danych Osobowych pomimo zaprzestania korzystania z Usług.

 

70. Użytkownik oświadcza, iż przekazane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i aktualne.

 

71. MAJSTER przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

 

 

REKLAMACJA

 

72. Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.

 

73. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do MAJSTER, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.majsteronline.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@majsteronline.pl
lub w formie pisemnej na adres: MAJSTER , 16-400 Suwałki, ul. Raczkowska 151.

(Pobierz plik w pdf Druk Reklamacji)

 

74. MAJSTER ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

 

75. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, dowód zakupu) - uzasadnienie reklamacji.

 

76. MAJSTER dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

77. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

78. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do MAJSTER poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@majsteronline.pl lub w formie pisemnej na adres: MAJSTER , 16-400 Suwałki, ul. Raczkowska 151.

 

79. MAJSTER może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.

 

80. Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 75 lub 76 Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

 

81. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji MAJSTER, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody MAJSTER.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

82. MAJSTER oświadcza, że serwis internetowy Sklepu jest utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego.

 

 

PRAWO WŁAŚCIWE

83. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a MAJSTER, której przedmiotem są usługi świadczone przez MAJSTER na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

84. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MAJSTER strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. MAJSTER nie wyraża zgody na inne niż wskazane wyżej pozasądowe rozstrzyganie sporów z Użytkownikami.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

85. MAJSTER powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

 

86. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 

87. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez MAJSTER z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

 

88. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Suwałki, dnia 01-06-2015 r.

 

 

 

 

{nocache:7a3d7a42fb1ed1a37bb55b104bdc9e52#0}
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl